Zasílatelská smlouvaPETTRANSPORT, jednatelka Radka Fousková se sídlem Čechovská 121, Příbram VIII
261 01, IČ: 04140435, DIČ: CZ8558241252 (dále jen “zasílatel“).

a

pan / paní ………………………………………. se sídlem …….….…………………………

(dále jen "příkazce")

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku podle zákona č. 89/2012, Sb. Občanský zákoník, dle § 2471 - § 2482 tuto smlouvu:


 1. Předmět smlouvy

 • Touto zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu níže popsaného:

Zvířete / zvířat ………………………………………………………………….………….…..  

Z ……………………………………………………………………….……………..….…….

Do ……………………………………………………………………………….…………..…

 • Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli za tuto službu (přepravu) domluvenou cenu …………..

 V ceně je zahrnuto:

 • Přeprava
 • Letenka
 • Péče o psa/kočku během přepravy
 • Přepravní box

 


 1. Trvání a ukončení smlouvy
 • Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a počíná běžet okamžikem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodli, že přeprava bude realizována dne …………………
 • Tato smlouva bude ukončena v okamžiku předání výše zmiňovaných zvířat příjemci.

III.
Práva a povinnosti příkazce

 • Příkazce se zavazuje, že zasílateli poskytne správné a přesné údaje o přepravovaných zvířatech
  a jejich zdravotním stavu jakož i o tom, zda je třeba zachovat zvláštní způsob zacházení s nimi,
  a zda požaduje speciální péči. Dále musí předat zasilateli veškerou dokumentaci tak, aby se zamezilo případným prodlevám a zpožděním.

 

 • Příkazce se zavazuje předat zasílateli pouze takové zvířata, které jsou způsobilá přepravy. Zjistí-li se, že zvířata nejsou zdravotně schopná cestu absolvovat, příkazce není oprávněn jejich přepravu vyžadovat.

 


 1. Práva a povinnosti zasílatele

 • Zasílatel se zavazuje plnit pokyny příkazce a chránit jeho zájmy, které mu jsou známy. Při plnění svých závazků je povinen postupovat s vynaložením odborné péče, tak aby způsob a podmínky přepravy odpovídaly co nejlépe zájmům příkazce, v souladu s jeho pokyny. Je povinen upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost nebo nevhodnost jeho pokynů. Neobdrží-li však zasílatel
  v konkrétním případě žádné pokyny příkazce, je povinen požádat o jejich doplnění. Zasílatel se zavazuje podávat příkazci zprávy o tom, kdy byla zvířata vyzvednuta, jaký je jejich stav, jak probíhá veterinární a celní řízení a kdy je možné očekávat přepravovaná zvířata v místě určení.

 

 • Zasílatel odpovídá za škodu na převzatých zvířatech, která vznikla při obstarávání přepravy. Odpovědnosti se zprostí, prokáže-li, že nebylo možno odvrátit škodu ani při vynaložení odborné péče nebo že škoda vznikla v důsledků stáří či zdravotního stavu zvířete, který nebylo možno před začátkem přepravy zjistit nebo z jednání zvířete samotného (pokousání, poškrábání, pokusu o útěk nebo zadušení).

 

 • Zasílatel je povinen oznámit příkazci vznik škody neprodleně poté, co se o škodě sám dověděl. Nesplní-li tuto povinnost, odpovídá i za škodu, která by příkazci vznikla nesplněním této své povinnosti. Hrozí-li bezprostředně škoda nebo újma přepravovaných zvířat a není-li možno vyžádat pokyny příkazce, je zasílatel oprávněn naložit s nimi podle vlastního uvážení, při respektování zájmů příkazce.

 


 1. Úplata
 • Zasílateli přísluší za řádné a včasné provedení služby pro příkazce sjednaná úplata podle nabídky, s nímž byl příkazce řádně seznámen.

 

 • Zasílateli přísluší dále právo na náhradu nutných a užitečných nákladů, které vynaložil za účelem plnění svých závazků pro příkazce nebo v jeho zájmu.

 

 • Platba je, pokud není domluveno jinak, vyžadována před samotnou přepravou. Nesloží-li příkazce platbu na účet nebo v hotovosti má zasílatel právo obstarání či plnění služby odmítnout.

 


 1. Závěrečná ustanovení

 

 • Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

 

 • Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

 

 • Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

 • Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svými podpisy.

 

V Příbrami dne ……………

 

 

 

_________________________                                                 _________________________

              Zasilatel                                                                                          Příkazce